Czynności procesowe

W ramach reprezentacji przed organami administracji, organami podatkowymi, organami ścigania oraz sądami nasza Kancelaria podejmuje następujące czynności:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  • powództwa adhezyjne,
  • sporządzanie środków zaskarżenia: zażalenia, apelacji, kasacji,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa wykonawczego (m.in. prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie),
  • pomoc w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.